Η διαχείριση των δασικών προϊόντων για την αειφόρο ανάπτυξη αφορά την αποτελεσματική χρήση των δασικών πόρων για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δασικών οικοσυστημάτων.

Η βιώσιμη ανάπτυξη των δασικών προϊόντων βασίζεται στην εξέταση των παραγόντων που αλληλοεπιδρούν με το δασικό οικοσύστημα, όπως η χλωρίδα, η πανίδα, το έδαφος, το νερό και το κλίμα.

Αυτοί οι παράγοντες διατηρούν την παραγωγικότητα και την υγεία των δασικών οικοσυστημάτων και περιλαμβάνουν τον καθορισμό των ορίων βιώσιμης συγκομιδής, την προστασία των ευαίσθητων περιοχών, την προώθηση της φυσικής αναγέννησης και την υιοθέτηση μέτρων για την πρόληψη της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών.

Από το Sustainability στο Circularity

Τι είναι αυτό όμως που κάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα τόσο μελετημένη; Στις μέρες μας, έχει παρατηρηθεί η ευρεία ανάπτυξη του circularity. Όρος που περιγράφει τη φυσική εξέλιξη του sustainability και της ανακύκλωσης και σημαίνει στην ουσία ότι δημιουργείται ένας κύκλος εργασιών που μειώνει όσο περισσότερο γίνεται τη δαπάνη των φυσικών πόρων.

Η κυκλικότητα στη διαχείριση των δασικών προϊόντων υπάρχει ως έννοια από το 1970, ωστόσο τελευταία έχει κερδίσει δημοτικότητα μεταξύ των ερευνητών και των εταιρειών.

Η κυκλικότητα εντάσσεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των δασικών πόρων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους από τη μείωση των αποβλήτων, μέχρι την αύξηση της αξίας των  δασικών πόρων.

Στο στάδιο του circularity οι χαρτοβιομηχανίες εκμεταλλεύονται τα δασικά προϊόντα, όπως το φύλλο, το οποίο το επεξεργάζονται, το μετατρέπουν σε προϊόν συσκευασίας και το περιττό χαρτί το συλλέγουν, για να προχωρήσει σε ανακύκλωση. Στη συνέχεια, το περίσσιο χαρτί αποστέλλεται ξανά, για να γίνει εκ νέου φύλλο προς επεξεργασία.

Με την κυκλική διαχείριση των δασικών προϊόντων γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων με μείωση των απορριμμάτων και αξιοποίηση των πόρων.

Αξιοποίηση υλικών & Ανακύκλωση

Στο circularity  το υλοτομημένο ξύλο χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς. Λαμβάνοντας υπόψιν περιπτώσεις στις οποίες η ξυλεία ή το παραγόμενο χαρτί  επαναχρησιμοποιείται π.χ. για την παραγωγή επίπλων ή δημιουργία υλικών συσκευασίας, το circularity βοηθάει τη βιομάζα για παραγωγή ενέργειας ή κομποστοποίηση.

Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων από προϊόντα ξύλου πριν από την ανακύκλωση ή τη μετατροπή τους σε ενέργεια, αυξάνεται και η κυκλικότητα των δασικών πόρων.

Τα απορρίμματα ξυλείας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων μηχανικής ξυλείας, χαρτοπολτού και χαρτιού βιολογικής βάσης.

Βιομάζα & Βιοενέργεια

Με τη μετατροπή υπολειμμάτων ξυλείας και χαρτιού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως θερμότητα, ηλεκτρισμός ή βιοκαύσιμα ενισχύεται η μείωση εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Συστήματα Πιστοποίησης

Τα συστήματα πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην εξασφάλιση της διαχείρισης των δασικών προϊόντων.

Τα συστήματα πιστοποίησης: Forest Stewardship Council (FSC) και Πρόγραμμα για την Έγκριση της Πιστοποίησης Δασών (PEFC) παρέχουν ανεξάρτητη πιστοποίηση ότι τα δασικά προϊόντα προέρχονται από πηγές βιώσιμης διαχείρισης.

Η διαρκής έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που ενισχύει την αποδοτικότητα των πόρων, βελτιώνει την παρακολούθηση των δασών και αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντολογικά φαινόμενα, όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση των αποβλήτων και η προστασία του οικοσυστήματος.

Η διαχείριση των δασικών πόρων με το circularity επιχειρεί να βοηθήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εξισορρόπηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής χρήσης των δασικών πόρων με σκοπό την εξασφάλιση της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων για τις μελλοντικές γενιές.